Uslovi korišćenja

1. F-com obezbeđuje besplatan pregled i konstataciju kvara laptopa u slučaju:

Kada se popravka računara vrši u našem servisu. U tom slučaju će se naplaćivati samo cena komponente koja se ugrađuje bez obzira da li se radi o zameni celog funkcionalnog elementa (matična ploča, monitor…) ili zameni elektornskih delova na elementu.

 

1a. Kada popravka nije moguća ili je neizvodljiva iz bilo kog razloga (nemogućnost nalaženja uzroka problema, nedeostatak
rezervnih delova, težina kvara, totalna šteta …) naplaćuje se samo cena dijagnostike po važećem cenovniku.

 

 

2. U slučaju da klijent ne želi da se izvrši popravka koju je moguće izvršiti u našem servisu, bez obzira na cenu popravke, klijent je
dužan da prilikom preuzimanja predmetnog laptopa nadoknadi troškove utrošenog materijala i vremena za dijagnostiku po ceni
iz važećeg cenovnika koji je dostupan i vidno izloženu prostorijama F-com beograd.

 

 

3. F-com je obavezan da servisira besplatno isključivo opremu u garantnom roku kupljenu ili servisiranu u F-comu na koju važi garancija. Servis i bilo koja vrsta rada na opremi koja nije u skladu sa stavom 1. ovog člana će se naplaćivani po tarifi koju ustanovljava F-com!

 

 

4. Garancija se ni u kom slučaju ne odnosi na softver (instaliran na računaru ili dobijen na CD-u od proizvodjača uredjaja, FDD-u itd.) Reklamacije koje se odnose na softverske kvarove, softver ili način njegovog funkcionisanja će se smatrati neosnovanim i njihovo će se rešavanje naplaćivati po važećoj tarifi koju odredjuje F-com!

 

 

5. Osoblje F-com nije dužno da utvrđuje da li računar koji se prima na servis odgovara fabričkoj specifikaciji proizvođača kao ni da li su u toku ranijih intervencija (sa ili bez znanja vlasnika) određene komponente zamenjene, nedostaju ili su na drugi način izmenjene ili oštećene, kao ni da li svi elementi računara koji neće biti predmet direktne servisne intervencije imaji 100%-tnu funkcionalnost. Kako ne postoji način da se osnovnim pregledom tokom prijema računara utvrdi prisustvo, funkcionalno stanje i specifikacija kompletnog uređaja, to će odgovornost za svako odstupanje stanja računara od fabričke specifikacije biti u odgovornosti njegovog vlasnika.

 

 

6. Ukoliko pre, u toku ili posle servisne intervencije na opremi koja je predmet te servisne intervencije ili na opremi koja je primljena ali nije predmet te servisne intervencije, kao posledica primene odgovarajućeg tehnološkog procesa popravke i/ili dijagnostike i/ili primene odgovarajućih softverskih rešenja dodje do:

 

  • Nepovratnog, ukupnog ili delimičnog oštećenja ili gubitka podataka na hard disku ili drugom mediju;
  • Nepovratnog, ukupnog ili delimičnog oštećenja ili prestanka ili promene načina rada rada jedne ili više komponenti računara i opreme;
  • Nepovratne, ukupne ili delimične promene funkcionalnosti ili načina rada računara, operativnog sistema ili drugog softvera instaliranog na računaru; F-com i/ili njegovo osoblje ne snose nikakvu materijalnu niti drugu ogovornost za nastale promene i neće biti dužni da o svom trošku otklone na ovaj način nastale nedostatke, promene ili kvarove.

 

 

7. Donosilac/vlasnik predmetne opreme je svestan da pre u toku ili nakon servisne intervencije može doći do promena u načinu rada te opreme i/ili pratećeg softvera/operativnog sistema te da njih nije moguće vratiti u stanje u kome su bili pre ili za vreme intervencije tako da F-com neće biti u materijalnoj i/ili bilo kojoj drugoj odgovornosti za vraćanje u prethodno stanje te opreme i/ili softvera.

 

 

8. Donosilac/vlasnik predmetne opreme je svestan da u procesu otvaranja kućišta računara, monitora i druge opreme koja je predmet Servisne intervencije i/ili na opremi koja je primljena ali nije predmet te servisne intervencije, može doći do nepovratnih fizičkih i/ili estetskih promena ili oštećenja na toj opremi te da F-com neće biti u materijalnoj i/ili bilo kojoj drugoj odgovornosti za te promene i nije dužan da ih o svom trošku vrati u prethodno stanje.

 

 

9. Svojim potpisom donosilac, korisnik ili vlasnik potvrdjuje da je legalni vlasnik računara I softvera koji je instaliran ili snimljen na hard disku, optičkom mediju ili na bilo kom drugom mediju za smeštanje podataka, kao I da prihvata na sebe svu materijalnu, krivičnu i drugu odgovornost koja proističe iz posedovanja i korišćenja predmetnog hardvera i softvera. F-com nije dužan da na bilo koji način utvrdjuje vlasništvo nad hardverom i softverom iz prethodnog stava.

 

 

10. Rok za obavestavanje vlasnika/donosioca opreme na servisu o njenom stanju i mogucnoscu popravke, ceni i ostalim činjenicama od značaja za servis te opreme je 7-15 radnih dana od dana donošenja.

 

 

11.Donosilac/vlasnik je dužan da svoju opremu koja je donesena na servis u F-com podigne u roku od 15 kalendarskih dana od dana kada bude obavešten o tome. Za svakih narednih 7 kalendarskih dana koje računar ne bude podignut će se računati troškovi skladištenja visini od 500 RSD, a koji će biti naplaćeni prilikom podizanja računara.
Ukoliko donosilac/vlasnik ne dodje da preuzme opremu koju je doneo na servis (bez obzira da li je predmetna oprema popravljiva, popravljena ili se ne može popraviti), u roku od 90 dana od dana kada je obavešten o tome, ista će biti komisijski prodata, a od dobijenih sredstava će se namiriti troskovi koje je F-com imao vezano za predmetnu opremu.

 

 

12. Donosilac, korisnik ili vlasnik je dužan da pozove F-com i informiše se o servisiranju opreme koju je doneo na servis u roku od 7-15 dana, počev od dana donošenja na servis. Kontakt adresa i telefoni su dati u sledećem redu.
(Bul. Zorana Djindjića 12v lok. 51. 11070 Novi Beograd, 011/313-28-27 od 09:00 do 17:00 sati, radnim danima, 10-14 sati subotom).

 

 

13. Ovaj dokument je pravno validan ugovor izmedju preduzeća F-com d.o.o. Iz Beograda i dole potpisanog donosioca, korisnika Ili vlasnika računara, komponenti, opreme i softvera. Dokument je sačinjen u dva istovetna primerka, od koji je po jedan u vlasništvu Ugovornih strana. Dokument je pravno validan bez overavanja u bilo kom državnom organu ovlašćenom za overavanje dokumenata.

 

 

14. U slučaju spora nadležan je sud u Beogradu.

 

 

15. Svojim potpisom potvrdjujem da mi je osoblje F-com d.o.o. Ukazalo na to da treba da pročitam servisne uslove i da sam pročitao i razumeo servisne uslove i da se u potpunosti slažem sa servisnim uslovima.

F-com d.o.o. preduzeće za proizvodnju, trgovinu i usluge

Bulevar Zorana Đinđića 12d, lokal 36

11070, Novi Beograd

PIB (poreski identifikacioni broj): 102559506

Matični broj firme: 17452681

Šifra delatnosti: 4666

Banca Intesa: 160-120801-65

INFORMACIJE

KNJIGOVODSTVO

Copyright 2024 © F-com